رنگ قرمز نشانه چیست؟

  • 7 بهمن 94
  • 12194 بار مشاهده شده
  • از 40 رأی
رنگ قرمز نشانه چیست؟

قرمزرنگی اﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوز، که در ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺪوی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺧﺸﻢ، ﻏﻀﺐ، ﻛﺸﻤﻜﺶ و ﺧﻄﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدیکی دارد. در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪیان رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ دارای ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه ای اﺳـﺖ و رﻧﮕـی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آﻳﺪ. آﻧﺎن ﭘﻴﺸﺎنی ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺎرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی میﻛﻨﻨﺪ و نوﻋﺮوس را ﺑﺎ رﻧﮓ  ﻗﺮﻣﺰ از دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﺮای دﻓـﻊ ﭼﺸـﻢ زﺧـﻢ ﻫـﻢ در ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

در دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻬﻮانی اﺳﺖ. ﭘﻴﺘﺮ ﺑﺮوﮔﻞ ﻧﻴﺰ در ﻧﻘﺎشیﻫﺎی ﺧـﻮد اﻳـﻦ رﻧﮓ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎه می داﻧﺴﺖ. ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺳﻤﺒلی از ﺷﻬﻴﺪان می داﻧﻨﺪ. در ژاﭘﻦ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﺎد ﺧﻮﺷﺒﺨتی و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ. ﻣﺼﺮﻳﺎن اﻳﻦ رﻧﮓ را ﻣﺤﺎﻓﻆ آﺗﺶ می داﻧﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮچی ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ. درﻣﺮاﺳﻢ آﻳﻴنی ﻋﺎﺷـﻮرا ﻧﻴـﺰ ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﻤـﺎد ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ. ﻻﻟـﻪ ﺳـﺮخ رﻧـﮓ  ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﺎدی از ﺷﻬﺎدت در ﻓﺮﻫﻨﮓ  اﻳﺮانی - اﺳﻼمی ﻣﺎﺳﺖ.

ﺳﻬﺮوردی وﻗتی از ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺑﺤﺚ میﻛﻨﺪ، ﻳﻌنی ﻋﻘلی ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد. ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ذات، ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻮرانی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﻘﺪان آن ﺗﺎریک خانه و ﻇﻠﻤﺖ اﺳـﺖ. ﭘـﺲ ﻋﻘـﻞ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺷﻔﺎف و ذاﺗﺎ ﻧﻮرانی وﻗتی دراﻳﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد، ﺳﺮخ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﺳـﺮخ ﻳﻌنی ﻋﻘـﻞ آدمی.

ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ، ﺧﻄﺮ، ﻧﻴﺮو و ﻧﺸﺎط اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪگی، اﺷـﺘﻴﺎق ﺑـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺷﺠﺎﻋﺖ، اراده ﻗﻮی و آرزوﻫﺎیی ﺑﺰرگ، ﮔﺮمی، ﻗﺪرت، ﺟﻨﮓ، ﻫﻴﺠﺎن، ﺗﻈﺎﻫﺮ، آﺗﺶ، ﺧﻮن، ﻫﻮای ﻧﻔﺲ، ﺧﺸﻢ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘگی اﺳﺖ .

ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺮژی دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﺮک ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی اﺳـﺖ. ﺑـﺎ دﻳﺪن رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑـﺪ. رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﭼﻨـﺪ ﺣـﺲ را ﺗﻮاﻣـﺎن ﺗﺤﺮیک می ﻛﻨﺪ. ﻛﻮدﻛﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ.

 ﻗﺮﻣﺰ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﻳﺖ ﺑﺎﻻیی اﺳـﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ می ﻛﻨﺪ. در ﭼﻴﻦ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻦ و ﺧﻮﺷـﺒﺨتی اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨگی از آن اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد .

در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺧﻠـﻮص و  ﭘﺎکی اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. درﻏـﺮب ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟلی اﺳﺖ.

ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی دارد. در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻛﺮﻳﺴـﻤﺲ اﺳـﺖ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﺮقی ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧﻮﺷـﺤﺎلی اﺳـﺖ. در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎر ﺻﻮرتی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ روز ﻋﺸﻖ ورزی دارد.  

در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﻪ ﻣﻌنی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎلی اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدرو، ﻣﻜﺎن ﻫـﺎی ﻓـﺮوش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻫﻠـی، ﺳـﺎﻧﺪوﻳﭻ و ﭘﻴﺘـﺰا ﻓﺮوشی ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ رﻧﮓ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳبی اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ در رﺳـﺘﻮران ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﮓ ﻫﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ولی اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ رﻧـﮓ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎنی و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧمی ﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﺪاعی ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﺧﻮن اﺳﺖ.

  به نقل از کتاب رنگ (مسیب استوار )

   • 0 0

    با سلام ممنون از مطالب خوب شما تشکر پمپ خلاءhttps://parsvacuumpumps.com/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-50-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8/


تعداد کاراکتر مجاز 300 کاراکتر می باشد.تا الان کاراکتر وارد نموده اید.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA code